Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych jest Stowarzyszenie „Stacja Autyzm”, z siedzibą: 99-300 Kutno, ul. Batorego 11/13, KRS 0000930761
Kontakt: tel: 786 917 642, e-mail: stowarzysznie@stacjaautyzm.pl

2.    Z Inspektorem ochrony danych Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzysznie@stacjaautyzm.pl lub listownie na powyżej wskazany adres.

3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących działalności Stowarzyszenia,  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i b) RODO. Przetwarzamy dane, które powierzyli nam Państwo podczas zapisywania się do udziału w wydarzeniach, projektach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm”. Działania tego typu prowadzimy na podstawie zebranych zgód (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas składania nam darowizny, ze względu na potrzebę realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych) względem naszego państwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy posiadać, jeżeli podali je Państwo samodzielnie Stowarzyszeniu: podczas osobistej wizyty w siedzibie Stowarzyszenia, korespondencyjnie, telefonicznie lub przez internet, e-mail, a także poprzez formularze elektroniczne czy dokonując darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia.

5.    Cele gromadzenia danych osobowych:

a)    wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,

b)    realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami,
c)    w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

a)    Zarząd  oraz inni Członkowie, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b)    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej, księgowej lub informatycznej stowarzyszenia),
c)    
innym podmiotom, w tym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego wyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

8.    W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)    usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d)    ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

9.    W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

11.    W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

12.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

13.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

Skip to content