Uprzejmie informujemy, iż zapraszamy do grupy A – dzieci (osoby z niepełnosprawnością od 8 do 13 roku życia) jednego uczestnika zajęć treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych w ramach zadania pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”.

Zajęcia te  to cykl zajęć składający się z:

  • zajęć przygotowujących zwanych również przygotowawczymi (ćwiczenie i uczenie się zachowań komunikacyjnych i społecznych, które zostaną wykorzystane w miejscu publicznym, modelowanie zachowań przy użyciu pomocy dydaktycznych, przygotowanie materiałów do komunikacji), przeprowadzanych stacjonarnie przez dwóch terapeutów – każde po 1,5 godziny (po 6 spotkań w jednej serii w 2023 roku – dwa spotkania już się odbyły) i po 4 spotkania w serii w 2024 roku ( w 2024 roku 2 serie); z naciskiem na integrację sensoryczną;
  • jednego zajęcia treningu umiejętności w miejscu użyteczności publicznej trwającego minimum 1,5 godziny, prowadzonego przez dwóch terapeutów – dla osób z niepełnosprawnością z użyciem środków do komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
  • jednego zajęcia edukacyjnego dla rodziców/opiekunów uczestników, prowadzonego przez terapeutów, (może zostać przeprowadzone
    w tym samym miejscu publicznym w którym trening wykonały osoby z niepełnosprawnością) (2 godziny: 1 godzina – spotkanie dla rodziców opiekunów uczestniów grupy i terapeuty, mające na celu informacje o przeprowadzonych zajęciach, wskazanie jak czują się w takich sytuacjach osoby z niepełnosprawnością, jak odbierają sensorycznie miejsce w którym się znalazły i jak ułatwić im komunikację w takich sytuacjach oraz 1 godzina przeznaczona na konsultacje i indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami uczestników danej grupy z terapeutą)

 

Uczestnikami dwóch pierwszych zajęć są osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewają się werbalnie lub mimo to, że potrafią mówić, to nie są w stanie zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie). Zajęcia prowadzone będą przy użyciu metody komunikacji alternatywnej (AAC).

Podczas zajęć przygotowujących oraz zajęć w przestrzeni publicznej uczestników wspierają dwie osoby – opiekunowie (asystenci).
W przypadku zajęć – wyjścia na koncert przyjazny sensorycznie zorganizowanego dla wszystkich grup (rok 2024), ich bezpieczeństwa będzie strzec 10 opiekunów i obecnych będzie dwóch terapeutów).

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, zajęcia przygotowujące – w godzinach popołudniowych / wieczornych. Zajęcia trwać będą do końca 2023 roku oraz cały 2024 rok z wyłączeniem wakacji.
Zajęcia odbywały się będą na terenie miasta Kutna lub w jego najbliższej okolicy. Zajęcia z rodzicami/opiekunami osób z niepełnosprawnością biorących udział w zajęciach treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych odbywały się będą po każdym cyklu zajęć z osobami z niepełnosprawnością, w uzgodnionym z nimi terminie.

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w roku 2024 w przypadku nie otrzymania dofinansowania na zadanie publiczne.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu” zwanego dalej „formularzem” – decyduje kolejność wpływających zgłoszeń. Warunkiem udziału w zajęciach dla osób z niepełnosprawnością jest przejście etapu kwalifikacji prowadzonej przez terapeutę/terapeutów, polegającej na określeniu kompetencji komunikacyjnych oraz specjalnych potrzeb. Będzie to rozmowa telefoniczna przeprowadzona z rodzicem lub najbliższym opiekunem osoby z niepełnosprawnością, kontakt pod wskazany w deklaracji numer telefonu.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu ” i/lub ich rodzice / opiekunowie prawni składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:

  • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno,  zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
  • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 10 października 2023 r. do godz. 1600.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” oraz REGULAMIN REKRUTACJI
i UCZESTNICTWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH w ramach zadania publicznego  „JESTEM SPOŁECZNY, BO SIĘ KOMUNIKUJĘ I JESTEM AKTYWNY” – Działanie 1: Przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych
i społecznych
można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.
Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content