Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”.

 

Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 1: Przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Zajęcia te  to cykl zajęć składający się z:

  • zajęć przygotowujących zwanych również przygotowawczymi (ćwiczenie i uczenie się zachowań komunikacyjnych i społecznych, które zostaną wykorzystane w miejscu publicznym, modelowanie zachowań przy użyciu pomocy dydaktycznych, przygotowanie materiałów do komunikacji), przeprowadzanych stacjonarnie przez dwóch terapeutów – każde po 1,5 godziny (dla grupy dzieci i grupy młodzieży po 6 spotkań w jednej serii w 2023 roku i po 4 spotkania w serii w 2024 roku ( w 2024 roku 2 serie; z naciskiem na integrację sensoryczną), dla dwóch grup „dorosłych” powyżej 16 roku życia po 3 spotkania w serii, razem 6 serii spotkań – w roku 2023 dwie seria i w roku 2024 cztery serie),
  • jednego zajęcia treningu umiejętności w miejscu użyteczności publicznej trwającego minimum 1,5 godziny, prowadzonego przez dwóch terapeutów – dla osób z niepełnosprawnością z użyciem środków do komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
  • jednego zajęcia edukacyjnego dla rodziców/opiekunów uczestników, prowadzonego przez terapeutów, (może zostać przeprowadzone
    w tym samym miejscu publicznym w którym trening wykonały osoby z niepełnosprawnością) (2 godziny: 1 godzina – spotkanie dla rodziców opiekunów uczestniów grupy i terapeuty, mające na celu informacje o przeprowadzonych zajęciach, wskazanie jak czują się w takich sytuacjach osoby z niepełnosprawnością, jak odbierają sensorycznie miejsce w którym się znalazły i jak ułatwić im komunikację w takich sytuacjach oraz 1 godzina przeznaczona na konsultacje i indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami uczestników danej grupy z terapeutą)

Uczestnikami dwóch pierwszych zajęć są osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewają się werbalnie lub mimo to, że potrafią mówić, to nie są w stanie zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie). Zajęcia prowadzone będą przy użyciu metody komunikacji alternatywnej (AAC).

Działanie 1   przewiduje przeprowadzenie przedmiotowych zajęć dla czterech grup:

  • grupy dzieci (od 8 do 13 roku życia), liczącej po 3 uczestników ,
  • grupy młodzieży (od 13 do 16 roku życia) liczącej po 3 uczestników,
  • dwóch grup osób „dorosłych” – osób od 16 roku życia, każda licząca po 5 uczestników, oraz ich rodziców lub opiekunów.

Dla każdej grupy uczestników zajęć przewidziane jest wsparcie przez dwie osoby – opiekunów (asystentów) uczestników podczas zajęć przygotowujących oraz zajęć w przestrzeni publicznej.

W przypadku zajęć – wyjścia na koncert przyjazny sensorycznie zorganizowanego dla wszystkich grup, ich bezpieczeństwa będzie strzec 10 opiekunów i obecnych będzie dwóch terapeutów).

Zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, zajęcia przygotowujące – w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Planowany początek zajęć – wrzesień br. Zajęcia trwać będą do końca 2023 roku oraz cały 2024 rok z wyłączeniem wakacji.

Zajęcia odbywały się będą na terenie miasta Kutna lub w jego najbliższej okolicy. Zajęcia z rodzicami/opiekunami osób z niepełnosprawnością biorących udział w zajęciach treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych odbywały się będą po każdym cyklu zajęć z osobami z niepełnosprawnością, w uzgodnionym z nimi terminie.

 

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w roku 2024 w przypadku nie otrzymania dofinansowania na zadanie publiczne.

 

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu” zwanego dalej „formularzem”. Warunkiem udziału w zajęciach dla osób z niepełnosprawnością jest przejście etapu kwalifikacji prowadzonej przez terapeutę/terapeutów, polegającej na określeniu kompetencji komunikacyjnych oraz specjalnych potrzeb. Będzie to rozmowa telefoniczna przeprowadzona z rodzicem lub najbliższym opiekunem osoby z niepełnosprawnością, kontakt pod wskazany w deklaracji numer telefonu.

 

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu ” i/lub ich rodzice / opiekunowie prawni składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:

  • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno,  zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
  • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 2 sierpnia 2023 r. do godz. 1700.

 

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” oraz REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH w ramach zadania publicznego  „JESTEM SPOŁECZNY, BO SIĘ KOMUNIKUJĘ I JESTEM AKTYWNY” – Działanie 1: Przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznychmożna pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

 

Zadanie publiczne „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content