Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach
Działania 3:Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze.

Zajęcia te to cykl pięciu spotkań oraz spotkanie podsumowujące dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa. Poruszane będą następujące tematy m .in.:

 • czego potrzebuje dziecko z niepełnosprawnością do optymalnego wzrostu i rozwoju (potrzeby);
 • komunikacja jako podstawa efektywnego wychowania;
 • granice i normy w wychowaniu dostosowane do poziomu rozwoju, wieku rozwojowego oraz możliwości poznawczych dziecka;
 • jak kochać i rehabilitować – potrzeba równowagi;
 • jak zachęcać dziecko do współpracy – pochwała i zachęta;
 • zachęcanie do samodzielności;
 • wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról;
 • kreowanie przez rodziców wizerunku osób z niepełnosprawnością;
 • sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością.

 

Cele zajęć:

 • doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością;
 • nabycie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi;
 • poprawa relacji rodzic-dziecko, wzmocnienie więzi rodzinnych;
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom że skuteczność wychowania zależy od osoby wychowującej;
 • pogłębienie samoświadomości na temat skuteczności określonych metod wychowawczych;
 • uświadomienie sytuacji rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością;
 • pełniejsze poznanie i lepsze zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Zajęcia odbywać ą się będą w dwóch grupach, każda licząca minimum 12 osób.  Zajęcia będą odbywały się w blokach po 3 godziny zajęć warsztatowych oraz 1 godzina konsultacji indywidualnych (po pięć zajęć dla każdej grupy). Ostatnie spotkanie będzie wspólne dla dwóch grup. Będzie ono podsumowaniem zajęć. Zajęcia odbywać się będą w weekendy, w miesiącach marzec  – czerwiec (planowane terminy: grupa 1: 16,23.3; 7,28.04 11.05; grupa 2: 17,24.03; 21,28.04 i 12.05),  na terenie miasta Kutna w Muzeum Pałacu Saskim. O miejscu ostatnich zajęć – spotkania podsumowującego stowarzyszenie poinformuje podczas zajęć.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu”. Kryterium będzie kolejność zgłoszeń, warunkiem udziału w warsztatach  jest bycie rodzicem/opiekunem osoby z niepełnosprawnością. Opiekun – rozumiany jako osoba sprawująca codzienną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, opiekun prawny.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:

 • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno,- zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
 • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

 

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 7 marca 2024r. do godz. 1600.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” oraz „REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WARSZTATACH  ORGANIZOWANYCH
W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „JESTEM SPOŁECZNY, BO SIĘ KOMUNIKUJĘ I JESTEM AKTYWNY”- Działanie 3: Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content