Porozumienie AUTYZM-POLSKA działa od 1998 r. na rzecz dzieci i dorosłych osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim osobom z autyzmem, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.
Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora  publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania  organizacji i instytucji działających na ich rzecz,  monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Działalność Porozumienia AUTYZM-POLSKA opiera się na pracy społecznej przedstawicieli organizacji będących członkami federacji i bazuje na ich zasobach oraz wieloletnim doświadczeniu.

W Polsce od listopada 2003 roku działa Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe na rzecz środowiska.

Stowarzyszenie ”Stacja Autyzm” w dniu 17 listopada 2022r. zostało przyjęte w poczet Członków Zwyczajnych Porozumienia.
Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji w Związku Stowarzyszeń  POROZUMIENIE AUTYZM POLSKA zostało udzielone Pani Katarzynie Augustynowicz.

Więcej informacji o POROZUMIENIU AUTYZM POLSKA można uzyskać na stronie
https://autyzmpolska.org.pl/ jak również na profilu fb https://www.facebook.com/AutyzmPolska

Skip to content