Herb Powiaty Kutnowskiego

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą 30 marca 2023r.

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania „Historyczne tropy II” są:

  • przeprowadzenie 3 gier terenowych o tematyce związanej lokalnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi,
  • przeprowadzenie  6 godzin warsztatów o tematyce edukacyjnej (historycznej i pedagogicznej),
  • utworzenie 3 scenariuszy z instruktażem zabaw (np. do samodzielnego przeprowadzenia przez szkołę lub inny podmiot),
  • poszerzenie swojej wiedzy w zakresie historii lokalnej społeczności przez około 45 uczniów oraz około 15 osób z niepełnosprawnością,
  • przywołanie historycznych kontekstów i  refleksja  nad lokalnym dziedzictwem narodowym jako bazy do budowania postawy patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia,
  • uświadomienie wagi znajomości lokalnej historii jako inspiracji do działania dla młodego pokolenia,
  • wzrost świadomości obywatelskiej lokalnych społeczności i wzmocnienie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu kutnowskiego.

 

Wartość zadania:  10 099,20 zł.
Wkład własny 1 599,20 zł.
Dotacja ze środków Powiatu Kutnowskiego: 8 500,00 zł

Realizacja zadania od 11 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023r.

Skip to content