Jest nam niezmiernie miło zaprosić osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziców, opiekunów, rodzeństwo do uczestnictwa w zajęciach  w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadania publicznego pod tytułem „”Stacja Autyzm” aktywnie”

 

  1. W zajęciach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzice/opiekunowie/rodzeństwo zamieszkujące teren Województwa Łódzkiego. (Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo osób z niepełnosprawnością czyli osoby w ich najbliższym „codziennym” otoczeniu, sprawujące nad nimi ciągłą, permanentną opiekę. Opiekun – rozumiany jako osoba sprawująca codzienną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, opiekun prawny.)
  2. Celem prowadzonych zajęć jest poprawa jakości życia tych osób poprzez poprawę zdrowia wywołaną przez aktywność fizyczną w wyniku udziału w tych zajęciach.
  3. Miejscem realizacji zajęć będzie teren powiatu kutnowskiego. Większość zajęć prowadzona będzie zapewne na terenie miasta Kutna i jego najbliższych okolic – z uwagi na dostępność terenów rekreacyjnych oraz lokalizację przyszłej siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”. W miesiącach kwiecień – wrzesień zajęcia prowadzone będą na świeżym powietrzu, w miejscach publicznych, dostępnych dla wszystkich osób – w parkach, na terenach rekreacyjnych, w lesie. Będą to zajęcia: na zewnętrznych siłowniach plenerowych, spacery z kijkami, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia na stepie, na macie, przy muzyce i inne aktywności. W przypadku grupy dzieci i młodzieży podczas zajęć uwzględniane będą również elementy integracji sensorycznej. W miesiącach październik – grudzień zajęcia prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia. Zajęcia będą odbywały się średnio raz na dwa tygodnie dla każdej grupy, według harmonogramu ustalonego przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm”, w wakacje częstotliwość zostanie ograniczona, czas trwania pojedynczych zajęć 1,5 godziny.
  4. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona.
  5. Uczestnicy zajęć sportowych będą podzieleni na 4 grupy:

Grupa A  – osoby z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia. Grupa liczyć będzie trzech uczestników. Zajęcia prowadził będzie jeden trener. Uczestnicy wspomagani będą przez dwóch opiekunów. Przeprowadzonych zostanie 18 godzin zajęć sportowych (12 spotkań po 1,5 godziny).

Grupa B  – osoby z niepełnosprawnością w wieku od 16 roku życia oraz powyżej. Grupa liczyć będzie sześciu uczestników. Zajęcia prowadził będzie jeden trener. Uczestnicy wspomagani będą przez jednego opiekuna. Przeprowadzonych zostanie 18 godzin zajęć sportowych (12 spotkań po 1,5 godziny).

Grupa C i grupa D – osoby z niepełnosprawnością oraz ich najbliższe osoby: rodzice oraz rodzeństwo. Warunkiem będzie udział minimum osoby z niepełnosprawnością oraz przynajmniej jednego rodzica/opiekuna/rodzeństwa. Grupy liczyć będą po 10 uczestników. Zajęcia prowadził będzie jeden trener. Uczestnicy wspomagani będą przez jednego opiekuna. Przeprowadzone zostaną 36 godzin zajęć sportowych (24 spotkania po 1,5 godziny, każda grupa po 12 spotkań).

Jeżeli zajdzie taka potrzeba – w czasie przebiegu zajęć wezmą udział wolontariusze, których praca polegała będzie na wspieraniu osób prowadzących zajęcia oraz opiekunów uczestników, a uzależnione to będzie od kompetencji oraz szczególnych potrzeb uczestników danej grupy

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym: „”Stacja Autyzm” aktywnie (formularza przeznaczonego odpowiednio dla osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach Grupy A lub B (osoby z niepełnosprawnościami) lub formularza przeznaczonego dla osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach grupy C lub D (osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzic/opiekun/rodzeństwo)) w następujący sposób:

– formularz deklaracji umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno, zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub

– przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz deklaracji na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

 

Formularz deklaracji należy dostarczyć lub przesłać mailem  do dnia 21 kwietnia  2024r. do godz. 1900.

Kryterium rekrutacji jest kolejność wpływających zgłoszeń.

 

Formularz deklaracji uczestnictwa oraz REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH ZADANIA „”STACJA AUTYZM” AKTYWNIE”” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

 

Zadanie „”Stacja Autyzm” aktywnie” finansowane jest z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 www.lodzkie.pl

 

 

Skip to content