Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” https://stacjaautyzm.pl.

Data publikacji strony internetowej:  19/04/2022              

Data ostatniej dużej aktualizacji:  18/07/2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Po stronie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 • Strona internetowa jest responsywna.
 • Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie.
 • Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
 • Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 • Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Niedostępne elementy i treści

 • Brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-07-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z wykorzystaniem programu automatycznego testu Tingtun Checker, eAccessibility / Page Checker. Raport Dostepnosci (plik Excel)

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”, mailowo – stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl lub telefonicznie – 786917642.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”, ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno

 1. Wykonane jest miejsce parkingowe (prawidłowo oznaczone) dla osób niepełnosprawnych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 2. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Batorego, do klatki chodowej prowadzą schody.
 3. Siedziba znajduje się na parterze, jednak prowadzą do niej schody. W budynku nie ma windy.
 4. W siedzibie nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i siedziby Stowarzyszenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Skip to content